کوف اب

تا ریخچه کو ف اب

کوف اب

سیرو س احمد بد خشا نی
کوف اب تا ریخچه کو ف اب

انسان عاقل

انسان عاقل هر روز نرد بان تحول ،تغییروتکوین را طی میکند.

اما مستبید نرد بان نخستن شنا خت خود را آخرین هدف میداند

تأ ثر گزار ترین انسا نها در دنیا و زما نیکه زند گی میکنند ، انسا نها ی اند که روحیه خود باوری ، خود شیفتگی ،تگ محوری و گرایش های اتو کراتیک در کردار و پندار شان تخمیرو سخته شده با شد.

این اشخا ص با توجه به حوزه دیدکوتا ه و کور که دارند پیرامون حوزه شنا خت آنها را باور های جزمی و خود سا خته به اضافه گرایش ها ی اتو کرا تیک محصور نموده و اعتقاد به دگر گونی و دیگر پذیری ندا رند .

لهذا با اعمال اجبار و فشار بر خا نواده ،محیط پیرا مونی آنها را تابع و منقاد تفکر استبدادی خود نموده ،رائی ونحوه دیدگاه خود را صحت ترین وثقه ترین طرز نگرش میدانند .

اما عقلأ با تو جه به ایمان که به عقلانیت دیگر گونی و تحول دارند ،هر گز در باور و ضمیر آنها سبک دید ویژه ء حا کم نیست .حوزه دید شان هر روز در شرف نو یابی ،شنا خت و درک درستر از فرآیند زند گیست.

ایما ن عاقل و انسا ن سا لم اندیش هر روزبا  دید نو پیرا مون خود را حلا جی و قرائت نموده بر مبنای درسترین شناخت حوزه دید خود را نسبت به زند گی جهت میدهد.

اما هیتلر ،ستا لین ،موسو لونی ،چنگیز،مولانا فضل الرحمان و ...به همان با ورکه وارد معرکه زند گی شدند ،درروز مردن با هما ن باور از دنیا رفتند.

اما باور مولوی ،ابن سینا ، دانته ،موریس میتر لیگ وشیخ شهاب الدین سهروردی سالها تکا مل کرد ، تا امروز در آستانه تکا مل و دیگرگو نی بوده ، وبرای فردا راه تکا ملش روزنه دارد ،اما باورهای استبدادی یک روز تو لد میشوند و در یک روز میمرند.تاريخ : یکشنبه سی ام آذر 1393 | 9:27 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

لطف و لذت مرگ

لطف و لذت مرگ  

هر زما نیکه زند ه هستیم و نفس میکشیم ، یا درد می کشیم یا خند ه می کنیم ، یا گر یه میکنیم ،یا سکوت هستیم و یا دلمشغو لی به تجربه ها ی تکراری و گذشته داریم .
اما هنگا میکه نفس نمی کشیم ،خند ه نمی کنیم ،و مصرو ف تکرار تجربه ها ی مسبوق نیستیم به ابدیت پیوسته ایم و ساده تر اینکه در برابر تها جم مرگ تسلیم شده ایم .
مرد م فکر میکنند خوفنا کترین پدیده زند گی مرگست ، از دید من مرگ پایا ن نوشیدن ، پوشیده ، خندیدن ،کوشیدن و گریستن است ،و با تجربه مرگ هنگا م فرو تنی ،عجز ،وفا و خا موشی میرسد، همین فرآ یند از دید من مرگست .
اگر از من بپرسند خوفنا ک ترین پدیده در زند گی چیست ، بد و ن مکث پاسخ می دهم که خوفنا کترین پدیده همین زندگی است که ما در شرف تجربه کردنش هستیم .
در این فرآ یند مهم ترین ما موریت من و ما ،تهمت بستن به همنوع ،تعدی و تجا وز بر حقوق دیگرا ن و انا نیت خود بینی افزون بر ریا و  خدعه و چشم پوشی از واقعیت، ما موریت مهم در زند گی ما ست.
من در سن هشت سا لگی در رود خا نه جوار دهکده ما ن {کوفآب}در آب شنا کرد م ، به دلیل بلد نبودنم با مها رت شنا رود خا نه مرا به بطن خود به شد ت کشید و آنقدر مرا درآغوش خویش فشارداد که از خود بیگا نه شدم .
هنگا می که مردم مرا نجا ت دادند ، توجه کرد م که دو با ره فاجعه  زند گی آغاز و درد را دو باره با ضجه دا رم تمرین میکنم.
بار دو م در سال  شصت وشش چندین  بارچه ها وا ن در تندیسم اصا بت کرد ، با شتاب بیهوش شدم ، هنگا میکه دید م علی احمد خا ن و غلا م خا ن { دوستا ن شخصی ا م } مرا مدا وأ میکنند دوباره درد زند گی را درک کردم.
و تجربه سومی هنگا می بود که طعم تلخ درد را به تلخکا می تما م دنیا چشیدم ، و بعد از اندکی تحمل درد آرام شدم . بد بختا نه هنگا می که دو با ره به هوش آمدم شدید ترین درد ها را تا سه ماه به تکرار تجربه میکردم.
اکنون که نیم قرن و اندی تجربه زند گی را دارم فکرمیکنم خوفنا کترین پدیده ،تجربه زند گیست ، و تنها مر گست که ما رااز کا بوس درد ، تلخی ،خود بینی ، تظاهر ،فریب و تهمت به دیگران نجا ت میدهد .
لهذا از دید من شاعرانه ترین ، زیبا ترین و تما شائی ترین برهه زند گی همان برهه است که ما در خلسه هستیم و برای هماغوشی با مرگ دقیقه ها را باحرص میشما ریم.
اما اگر مصروف کار نیک و خدمت به انسانهای مستحق باشیم لطف این کار برابر با لطف مرگ و ارزش زنده بودن مبرا از مفاد نیست.تاريخ : شنبه بیست و دوم آذر 1393 | 11:41 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

ممیزه های ذاتی و کسبی

ممیزه  های خلاق

 من فکر میکنم داشتن موا صفا تی چون اخلاق ، تلاش ،تکا پو ، جدیت ، صداقت ، پاک نفسی ،بد گوی ،قدرت و راستی موا صفا تی اند که از کا نون خانوا ده ،محیط پیرامونی و جا معه ئی که  زندگی میکنیم ؛ به ما ارث ما نده است . ویا از طریق تمرین و تکرار به مما رست، ملکه و عادت مبدل شد .

اما داشتن حس شجا عت ، حذاقت و تیز هوشی ،منا عت ، استوار ی در عهد و برد باری ویژگی گوهری  است که از طریق هور مون در تندیس ما منحیث گوهر ذاتی هدیه شده و داشتن وحفظ این ویژگی  به معنای داشتن ممیزه خلاق در شخصیت ماست.تاريخ : سه شنبه یازدهم آذر 1393 | 12:41 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

نام درختان و بته های جنگلی در کوف

نامهای درختان جنگلی در کوف درواز

ارچه

بید کوهی

بشال بروزن ذغال

سیب کوهی

چار مغز

انگور

زرنگ

فرک

شولش {ارغوان}

خبک بروزن {خفک}

بادام

ارسمپوست

کوخل

 دولانه

ذلال بروزن {هلال}

ایر غی بر وزن {.....}

اخمنک بروزن{ ارزنک}

ملب یا بروج بروزن{ طلب } وبروج بروزن{ عروج}

سکل پیوند و سکل بر وزن{ دهل }

بته های کوهی در ولسوالی کوف آب

راش بروزن {داش }

راشک بروزن{ چاچک}

مایل بروزن {فاعل}

سنیل بروزن {جمیل}

پیاز  کوهی

رواش ،شب یا چکری

بند جامک

تاران بروزن{ باران}

کمال

پودینه

شمنتلاق به فتح فا وم وتا ساکن  

چغز به ضم فا وغ ساکن

راوه بروزن {چاوه }

شینک بروزن {بینک}

او، وه < این واژه در اوزان عربی و دری وزن ویژه ندارد.

 سمارق

 مجالک  بروزن سفالک

 سوزش کاه زیره

اینگ  تاريخ : جمعه بیست و سوم آبان 1393 | 17:15 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

 گزارش اجرأت  

سال 1392 ونیمه اول سال 1393

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

­­­­ریاست انتشارات کتب بیهقی  با در نظرداشت پلان کار از پیش تعیین شده  اجرأت ذیل را انجام داده است

-        اجرای کار تصحیح قرآنکریم  نوشته شده توسط استاد سلجوقی

-        آماده و چاپ کردن قرآن کریم نفیس که قبلاً از جانب آمریت نگارش قرآن کریم نوشته دیزائن گردیده بود.

-        آماده سازی سافت قرآن کریم در برنامه الستراتور و P.D.F .

-        آماده ساختن ترجمه پشتو قرآنکریم (50) فیصد.

-        ترتیب تفسیر و ترجمهء قرآن کریم به زبان دری (50) فیصد کار آن پیش رفته است و تهیه سافت  قرآن کریم  بصورت نسخهء دیجیتالی.

-        چاپ تعداد ( 36) عنوان کتاب به تیراژ مجموعی (25000)  نسخه  بعد از ابراز نظر کمیسیون ارزیابی نشرات و حکم مقام محترم وزارت.

-        آماده ساختن پروف تقویم سال 1392 1393 در تفاهم با وزارت کار و امور اجتماعی و ادارهء جیودیزی و کارتو گرافی.

-        چاپ تقویم سال 1392 و 1393 با قطع و صحافت زیبا

-        اشتراک در نمایشگاه کتاب ایران ، تاجکستان و ترکمنستان.

-        برگزاری (20) نمایشگاه کتاب در مرکز و ولایات به همکاری ناشران آزاد و نهاد های دولتی ، خصوصی و جامعه مدنی .

-        جمع آوری ( 1100000) افغانی عواید بابت فروش کتب ، پروف تقویم سال و کرایه غرفه های فروش کتب و جراید این اداره.

-        احیای مجدد نماینده گی بیهقی در ولایات بلخ و هلمند و ایجاد دوباب غرفه فروش کتب در نواحی هشتم وسیزدهم شهر کابل.

-        چاپ سالنامه سال های 1390 و 1391 با قطع و صحافت زیبا و متفاوت از گذشته.

-        آماده سازی مطالب و مندرجات سالنامهء سال 1392 و چاپ آن.

در جریان سال 1392 و 1393 سمینار های زیر برگزار گردیده است

-         سیمنار نورستان در گذرگاه تاریخ

-         =    ملا مشک عالم

-        =  خلیفه قزل ایاق

-        =  غزنه درگذرگاه تاریخ

-        =   حضرت حکیم سنایی

-        =  سمینار   اهل بیت و چاپ رساله دنبوی کورنی ژوند

-        =   غنی خان  شاعر ملی زبان پشتو

-        = حضرت میر عبدالقادر بیدل

-        = بامیان در گذرگاه تاریخ

-        =  جشنواره ، جشن تیار

-        = سمینار اهل بیت و چاپ رساله

گزارش کار کرد های نشراتی وبر گزاری سیمینار ها تر تیب و صحت است.

                                                                                                  

                                                     فیض الله محتاج

                                             رئیس انتشارات کتب بیهقی

           

                                                                   تاريخ : شنبه هفدهم آبان 1393 | 15:52 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

طعم زند گی

طعم زند گی

زند گی در کو دکی ,جوانی و پیری طعم متفاوت دارد  , طعم زندگی در حضیض روز گار و اوجنا ی قدرت متفاوت است و طعم زند گی در هر مکان ,فصل و موقعیت اجتماعی  لذت مشخص دارد . انسا ن از گهوار تا گور پیوست در تقلأ تجربه کردن این طعم است , نخستین اتحاد سپرم و زایگوت در رحم از دو گونه انسان متفاوت {مرد و زن} مکیدن پستان مادر طعم خاصی از زندگیست , نخستین روز یکه کودک به مدرسه میرود طعم خاص دارد و رسیدن به فصل شباب و باز شدن درب جوانی اوجنای لذت این طعم است و پیر ی هم با همه نکبت و شدت که دارد طعم زندگی را دارد .

 اما طعم کرخت و بی نمک ؛ فراموش نگردد که طعم زند گی برای انسا ن امید و فن تقلأ را در س میدهد و فن تکاپو و دویدن را .

انسا ن شکر گزار به نعأ یم خدا" ج" این طعم را در هر فصل از زندگی تعریف میکند و در هر مکان و موقعیت که باشد از این طعم می چشد و شکر خدا را بجا می آورد که به گفته سعدی" در  هر نفس دو نعمتی است و در هر نعمتی دو شکر اندر ی."

 تاريخ : شنبه سوم آبان 1393 | 9:16 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

هشیار ی بعد از مرگ

پس از مرگ 'هوشیاری از بین نمی‌رود'

احساس کند یا تند شدن زمان یکی از تجربیات افرادی بوده که دچار ایست قلبی شده بودند

پژوهشگران دانشگاه ساوت‌همپتون پس از چهار سال تحقیق بر روی بیش از ۲۰۶۰ نفر به این نتیجه رسیده‌اند که حتی بعد از مرگ بالینی هوشیاری، دست‌کم به طور موقت، ادامه پیدا می‌کند.

این وسیعترین تحقیق پزشکی است که در مورد تجربه لحظات مرگ انجام شده است.

افراد مورد بررسی کسانی بودند که در پانزده بیمارستان در بریتانیا، آمریکا و اتریش دچار ایست قلبی شده، اما بعد با احیا به زندگی برگشته بودند.

از بین این ۲۰۶۰ نفر ۳۳۰ نفر زنده ماندند و تقریبا چهل درصد آنها، یعنی ۱۴۰ نفر درجاتی از "هوشیاری" را در زمانی که تلاش برای بازگردان آنها به زندگی در جریان بوده گزارش کردند.

دکتر سم پارنیا، پژوهشگری که این تحقیق زیر نظر او انجام شده می گوید: "مرگ در یک لحظه خاص اتفاق نمی افتد، بلکه روندی است که با توقف ضربان قلب آغاز می شود، بعد ریه از کار می افتد و سپس کار مغز متوقف می شود، شرایطی که در پزشکی به آن ایست قلبی می گوییم، که از نقطه نظر زیستی معادل مرگ است."

به گفته او، "شواهد نشان می‌دهد که در چند دقیقه اول بعد از مرگ هوشیاری از بین نمی‌رود."

"ما هنوز نمی‌دانیم که آیا هوشیاری بعدا زایل می‌شود یا نه، اما می دانیم که بلافاصله بعد از مرگ محو نمی‌شود."

با اینکه برخی از این افراد از تجربه لحظات اولیه پس از ایست قلبی به مورد خاصی اشاره نمی‌کردند با این حال در توصیفات آنها شباهت هایی دیده می شد.

بیست درصد آنها احساس آرامشی غریب را توصیف کردند و یک سوم آنها احساس کند یا تند شدن زمان را داشتند.

برخی دیدن نوری شدید را به یاد می‌آورند: برقی طلایی رنگ یا تابش آفتاب را.

برخی دیگر احساس ترس از خفگی یا کشیده شدن به زیر آب را داشتند.

برخی افراد دیدن نوری شدید را به یاد می‌آوردند

۱۳ درصد احساس جدا شدن از بدن را داشتند و ۱۳ درصد دیگر احساس کرده بودند حواسشان تیزتز شده است.

اما یک مرد ۵۷ ساله، آنچه را پرستارها و پزشکان برای درمان ایست قلبی او انجام داده بودند با جزئیات به یاد می‌آورد و حتی می‌توانست صدای دستگاه و تجهیزات پزشکی را توصیف کند.

دکتر پارنیا می‌گوید: "ما می دانیم وقتی قلب از کار می افتد مغز هم دیگر کار نمی‌کند."

"اما در مورد این فرد، به نظر می‌رسد هوشیاری تا سه دقیقه بعد از توقف ضربان قلب ادامه داشته، در حالی که معمولا مغز بیست تا سی ثانیه بعد از توقف قلب از کار می‌افتد."

"او هر چه را در اتاق اتفاق افتاده بود توصیف کرد، اما از همه مهمتر اینکه، او صدای دو بوق یک دستگاه را شنیده بود که هر سه دقیقه یکبار این صدا را تولید می‌کند. از روی همین ما فهمیدیم این تجربه چقدر طول کشیده است."

"حرف‌های او قابل اعتماد بود و هر چه گفت که برایش اتفاق افتاده، واقعا اتفاق افتاده بود."

پیش از این محققان دیگر گفته بودند ده تا بیست درصد کسانی که تجربه مرگ بالینی را داشته اند افکاری منظم، روشن، مستدل و یا خاطراتی را گزارش می‌کنند.

حتی بعضی از آنها با جزئیات آنچه را بعد از ایست قلبی برایشان اتفاق افتاده به یاد می‌آورند.

با این حال شواهد علمی در این باره در بهترین حالت مبهم بوده است.

دکتر پارنیا می‌گوید: "بسیاری از مردم تجربه لحظات نزدیک به مرگ را دارند، اما به علت داروهایی که در زمان احیا تزریق می‌شوند یا آسیب مغزی نمی‌توانند بعدا آنها را به یاد بیاورند."

تعداد بیشتری نیز که تجربه مشابهی داشته‌اند، آن را به توهم یا خطای حواس ارتباط داده‌اند؛ با این حال به نظر می‌رسد به اتفاقات واقعی ربط داشته‌اند.

دکتر پارنیا می‌گوید که این تحقیق نشان می‌دهد یادآوری تجربه افرادی که لحظاتی از نظر بالینی مرده بودند باید بدون پیش داوری مورد بررسی های بیشتری قرار گیرد.

به گفته دکتر جری نولان، سردبیر نشریه "احیا" که این تحقیق در آن منتشر شده، این پژوهش، دریچه‌ای را به روی تحقیقات وسیع درباره آنچه که در زمان مرگ برای ما اتفاق می‌افتد باز کرده است.تاريخ : چهارشنبه شانزدهم مهر 1393 | 12:34 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

مو افقت نا مه ژیمان امنیتی

دولت افغانستان دو موافقتنامه مهم امنیتی را با سفیر آمریکا در کابل و نماینده ویژه ناتو در افغانستان امضا کرد. این سند روند حضور نظامی ناتو و آمریکا را پس از سال ۲۰۱۴ در افغانستان مشخص می‌کند.

این موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا با حضور اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهوری جدید افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس اجرائی، شماری از رهبران جهادی و مقامات دولتی افغانستان؛ میان محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان که دیشب به این پست گماشته شد و جیمز کانینگهام سفیر آمریکا در کابل امضاء شد.

موافقت نامه امنیتی میان کابل و ناتو نیز توسط آقای اتمر و موریس یوخمس نماینده ویژه غیر نظامی ناتو در افغانستان امضا شد.

حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان در این مراسم دیده حضور نداشت.

در این مراسم اشرف غنی احمدزی گفت که حق استفاده قوا تنها بر اساس فیصله‌های دولت افغانستان صورت می‌گیرد.

او گفت که کمک‌های بین‌المللی تا حد ممکن از راه بودجه ملی افغانستان عملی می‌شود، به شرطی که اصلاحات را به میان بیاوریم و شفافیت بوجود بیاید.

آقای احمدزی با اشاره به اینکه فضای (آسمان) افغانستان در کنترل این کشور است، گفت که هر کسی که به افغانستان می‌آید به اساس یک ویزا وارد می‌شود.

رئیس جمهوری جدید افغانستان تاکید کرد که قراردادهای بین‌المللی تحت قوانین مشخصی انجام خواهد شد و نیروهای بین‌المللی به هیچ یک از مکان‌های مقدس مثل مساجد، داخل شده نمی‌توانند.

او با اشاره به اینکه حریم زندگی افغانها طبق ارزش‌های قانون اساسی محفوظ می‌ماند، تاکید کرد که افغانستان خوشبختانه هنوز محور توجه دنیا است. چون خطرهای مشترک هنوز هم منافع ملی افغانستان و دنیا را تهدید می‌کند.

رئیس جمهور جدید افغانستان تاکید کرد که این خطرات مشترک سبب شده که افغانستان و جامعه جهانی دارای منافع مشترک باشند و منافع مشترک ایجاب مبارزه مشترک در مقابل خطرها را می‌کند.

او تاکید کرد که در اجلاس شیکاگو برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان ۱۶ میلیارد دلار برای چهار سال در نظر گرفته شده بود که با امضای این قرار داد، تعهدات شیکاگو اجرائی خواهد شود.

به گفته آقای احمدزی این قرارداد برای رفاه و آرامش افغانستان است و هیچ گونه سلاح هسته‌ای براساس این قرارداد در افغانستان مستقر یا مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان از امضای این قرارداد خودداری کرد و این موضوع باعث بروز تنش در روابط با آمریکا و افزایش نگرانی‌های امنیتی شد.

آقای کرزی گفته بود، در صورتیکه موافقتنامه امنیتی با آمریکا منجر به آمدن صلح به کشورش نشود و در صورتیکه آمریکا نبرد علیه طالبان را در افغانستان ادامه دهد، موافقتنامه امنیتی با آمریکا را امضا نخواهد کرد. وی خواستار مذاکرات صلح با طالبان بود.

رئیس جمهوری سابق افغانستان همچنین نحوه کارکرد نیروهای آمریکایی در افغانستان را به باد انتقاد گرفته و گفته بود که آمریکا، بریتانیا و گروه طالبان در مورد فروپاشی حکومتش در صورت خروج نیروهای خارجی از افغانستان از موضع مشترکی حرف می‌زنند.

با امضای این موافقتنامه حدود ۱۰ هزار نیروی آمریکایی و تعدادی نیرو از دیگر کشورهای عضو ناتو می‌توانند پس از پایان ماموریت رزمی نیروهای ناتو در پایان سال ۲۰۱۴ در افغانستان باقی بمانند.

به گفته مقامات ناتو ماموریت اصلی این نیروها پس از ۲۰۱۴ آموزش، مشوره‌دهی و حمایت از نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان خواهد بود.

براساس پیش‌نویس کنونی موافقت‌نامه امنیتی که از سوی لویه‌جرگه مشورتی تایید شده، نیروهای خارجی در افغانستان پس از ۲۰۱۴ در پایگا‌ه‌هایی در بگرام، کابل، مزارشریف، هرات، قندهار، شیندند، گردیز و هلمند مستقر خواهند شد.تاريخ : سه شنبه هشتم مهر 1393 | 15:8 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

ظهور وافول داعش

 فشرده تقویم ظهور وآغاز افول داعش

نوشته :محتاج

با آغاز بها ر عرب زمینه شکلگیر و توسعه این سازمان ، در کشور های که بستر مساعد برای پرورش بحران  ،مانند سوریه ،لبیا و جنوب افریقا مساعد شد و بتأسی از آمار و ارقام برای توسعه وگسترش این سازمان کشورهای ترکیه ،عربستان وحتا امریکایها تمایل نشان دادند .

ترکیه فکر میکرد با تقویت این سازمان حوزه نفوذ کردها محدود میشود و امریکایها این سازمان را جدی ترین حریف میدان معرکه برای دولت بشار اسد میدانستند و عربستان هم با تو جه شناخت که از ایدیولوِژی این سازمان داشت الفت پنهان و آشکار به نیرومند شدن آن داشت. و اسرائیل با حرص  ولذت شاهد ایجاد شکاف های نیرومند بود که این سازمان در میان کشور های اسلامی ایجاد میکرد و در نهایت میدانست که غرب با این پدیده رو در رو شدنیست.

 بلی  با نیرومند شدن این سازمان نه تنها  امنیت ملی عراق در یکشب قرار بود متلاشی شود ، بلکه ایران ، عربستان و قطر  در معرض تهدید جدی این سازمان قرار گرفتند.

و تا آنجا که نوری المالکی باآسیمگی دست بدامان غرب زد و در تلاش کشانید ن پای غرب به این باز ی شد ، بازی که غرب آنرا بلد بود و تمایلی فروانی به آغازوادامه آن داشت .

 

تاریخچه پیدایش گروه

هر چند در نوشته های پیش در مورد تاریخچه پیدایش داعش فشرده یاداشتهای برای مخاطبان ارائیه شد ، اما با توجه به اهمیت موضوع میخواهم فشرده اطلاعاتی در باره این سازمان ارائیه کنم.

در سال ۲۰۰۴ میلادی تشکیل گروه “ جماعة توحید و جهاد” به سرکردگی “ابومصعب الزرقاوی” درعراق اعلام شد و بیعت آن با “اسامه بن لادن” رهبر سابق “القاعده”، این گروه را به شاخه سازمان القاعده در عراق تبدیل نمود.

این سازمان با گسترش عملیات خود به یکی از قدرتمندترین گروه‌در عراق تبدیل شد، تا اینکه الزرقاوی در سال ۲۰۰۶ در اظهاراتی ضبط شده به صورت مصور از تشکیل “شورای مجاهدین” به سرکردگی “عبدالله رشید البغدادی” خبر داد.

سرانجام در تاریخ دوشنبه 19 آپریل 2010 میلادی، نظامیان آمریکایی و عراقی طی یک عملیات نظامی در منطقه الثرثار، محلی را هدف قرار دادند که ابوعمر البغدادی و ابوحمزه المهاجر در آن حضور داشتند، پس از درگیریهای شدید میان دو طرف، در آن محل دو سرکرده  آنها به هلاکت رسیدند و تصویر اجساد آنها در رسانه ها منتشر شد، یک هفته بعد، این سازمان  در بیانیه ای هلاکت البغدادی و المهاجر را رسما اعلام کرد و پس از حدود 10 روز، مجلس شورای دولت اسلامی عراق و شام ابوبکر البغدادی را به عنوان جانشین ابوعمر البغدادی و الناصرالدین الله سلیمان را به عنوان وزیر جنگ خود انتخاب کرد.

با روی کار آمدن ابوبکر البغدادی، دامنه عملیات و حملات این سازمان مجددا وسعت گرفت و همزمان با آغاز بحران در سوریه، عناصر این گروه در سوریه نیز فعال شدند.

-پس از آغاز بحران سوریه و درگیری گروه های تروریستی و مسلح مختلف با ارتش سوریه، گروه های مذکور نیز در بین خود دچار اختلافات متعددی شدند وبه چند گروه با عناوین گروه ارتش آزاد و ... تقسیم شدند..که علاوه بر جنگ با ارتش سوریه باهمدیگر نیز به جنگ و نبرد می پرداختند.

در اواخر سال 2011، گروه موسوم به جبهه النصره به سرکردگی ابومحمد الجولانی اعلام موجودیت کرد و طولی نکشید که توانمندی این گروه با توجه به حمایتهای گسترده برخی کشورهای منطقه ای به طور چشمگیری افزایش یافت تا در طی چند ماه به یکی از مهمترین و قدرتمندترین گروههای مسلح در سوریه تبدیل شود.

این سازمان بعد از تثبیت موقعیت در سوریه عراق شمال عرا ق مورد تها جم قرار داده وبا ایجاد صفوف منظم ، در عراق به پیروز ی های چشمگیر ی دست یافت، واین دست یابی به پیروزی ها آنقدر سریع ،برق آسا و فیصله کن بود که جدی ترین تهدید علیه قطر ،تهران ،ریاض و حتاغرب شمرده شد. وزمینه را برای نشست واتحاد عرب وغرب مساعد کرد.

نشست دیروز سی کشور غربی  ودر تبانی و تفاهم با کشور های عربی جهت مبارزه باداعش به این معنا ست که ستاره بخت این سازمان در خاورمیا نه در حال افولست ، به استثنای ایران و ترکیه اکثر کشورهای خاورمیانه در تبانی با غرب اراده مبارزه رو در رو با این سازمان را دارند . به تأسی از تازه ترین گزارش ها تهاجم هوای نیروهای امر یکائی در شمال عراق آغاز شده قرار است ،در آینده نزدیک حملات استرا لیا و فرانسه هم آعاز گردد.

 نماینده ایران با وجود آنکه در نشست دیروز کشور های غربی شامل نبود اما از مدت یکماه به این سو نیرو های ویژه ایران درتبانی با پیشمرگهای کرد مصروف مبارزه با این سازمان اند.

اکنون که این ما موریت را داوطلبانه غرب بدوش گرفته با وجود نا رضایتی های ظاهری در باطن ایران از تضعیف و متلاشی شدن این سازمان خشنود خواهد شد.

هر چند تا متلاشی شدن این سازمان غرب راه دراز ی را پیشرو دارد ، زیرا اکثر سلاح ،وسایط و نفرات بازمانده از رژیم صدام در ترکیب این سازمان تعبیه بوده ، و در نبردهای پارتیزانی ابتکار عمل را در اراضی عراق همیشه بدست خواهد داشت.

 افزون برآن از نحوه موضعگیر غر ب چنین استنباط میگردد که ،این جنگ برای دراز مدت اوپراسیون شده وممکنست سالها ی متمادی خاورمیانه شاهد نا امنی باشد. و در فرآیند این کشمکش سودی فروانی نصیب اسرائیل شده وتبعات منفی این نبرد فرسایشی بالای  اکثر جنبشهای  اسلامی رادیکال تاثیر گزار خواهد بود.

 تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 | 12:12 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

ظهور وافول داعش

 فشرده تقویم ظهور وآغاز افول داعش

نوشته :محتاج

با آغاز بها ر عرب زمینه شکلگیر و توسعه این سازمان ، در کشور های که بستر مساعد برای پرورش بحران  ،مانند سوریه ،لبیا و جنوب افریقا مساعد شد و بتأسی از آمار و ارقام برای توسعه وگسترش این سازمان کشورهای ترکیه ،عربستان وحتا امریکایها تمایل نشان دادند .

ترکیه فکر میکرد با تقویت این سازمان حوزه نفوذ کردها محدود میشود و امریکایها این سازمان را جدی ترین حریف میدان معرکه برای دولت بشار اسد میدانستند و عربستان هم با تو جه شناخت که از ایدیولوِژی این سازمان داشت الفت پنهان و آشکار به نیرومند شدن آن داشت. و اسرائیل با حرص  ولذت شاهد ایجاد شکاف های نیرومند بود که این سازمان در میان کشور های اسلامی ایجاد میکرد و در نهایت میدانست که غرب با این پدیده رو در رو شدنیست.

 بلی  با نیرومند شدن این سازمان نه تنها  امنیت ملی عراق در یکشب قرار بود متلاشی شود ، بلکه ایران ، عربستان و قطر  در معرض تهدید جدی این سازمان قرار گرفتند.

و تا آنجا که نوری المالکی باآسیمگی دست بدامان غرب زد و در تلاش کشانید ن پای غرب به این باز ی شد ، بازی که غرب آنرا بلد بود و تمایلی فروانی به آغازوادامه آن داشت .

 

تاریخچه پیدایش گروه

هر چند در نوشته های پیش در مورد تاریخچه پیدایش داعش فشرده یاداشتهای برای مخاطبان ارائیه شد ، اما با توجه به اهمیت موضوع میخواهم فشرده اطلاعاتی در باره این سازمان ارائیه کنم.

در سال ۲۰۰۴ میلادی تشکیل گروه “ جماعة توحید و جهاد” به سرکردگی “ابومصعب الزرقاوی” درعراق اعلام شد و بیعت آن با “اسامه بن لادن” رهبر سابق “القاعده”، این گروه را به شاخه سازمان القاعده در عراق تبدیل نمود.

این سازمان با گسترش عملیات خود به یکی از قدرتمندترین گروه‌در عراق تبدیل شد، تا اینکه الزرقاوی در سال ۲۰۰۶ در اظهاراتی ضبط شده به صورت مصور از تشکیل “شورای مجاهدین” به سرکردگی “عبدالله رشید البغدادی” خبر داد.

سرانجام در تاریخ دوشنبه 19 آپریل 2010 میلادی، نظامیان آمریکایی و عراقی طی یک عملیات نظامی در منطقه الثرثار، محلی را هدف قرار دادند که ابوعمر البغدادی و ابوحمزه المهاجر در آن حضور داشتند، پس از درگیریهای شدید میان دو طرف، در آن محل دو سرکرده  آنها به هلاکت رسیدند و تصویر اجساد آنها در رسانه ها منتشر شد، یک هفته بعد، این سازمان  در بیانیه ای هلاکت البغدادی و المهاجر را رسما اعلام کرد و پس از حدود 10 روز، مجلس شورای دولت اسلامی عراق و شام ابوبکر البغدادی را به عنوان جانشین ابوعمر البغدادی و الناصرالدین الله سلیمان را به عنوان وزیر جنگ خود انتخاب کرد.

با روی کار آمدن ابوبکر البغدادی، دامنه عملیات و حملات این سازمان مجددا وسعت گرفت و همزمان با آغاز بحران در سوریه، عناصر این گروه در سوریه نیز فعال شدند.

-پس از آغاز بحران سوریه و درگیری گروه های تروریستی و مسلح مختلف با ارتش سوریه، گروه های مذکور نیز در بین خود دچار اختلافات متعددی شدند وبه چند گروه با عناوین گروه ارتش آزاد و ... تقسیم شدند..که علاوه بر جنگ با ارتش سوریه باهمدیگر نیز به جنگ و نبرد می پرداختند.

در اواخر سال 2011، گروه موسوم به جبهه النصره به سرکردگی ابومحمد الجولانی اعلام موجودیت کرد و طولی نکشید که توانمندی این گروه با توجه به حمایتهای گسترده برخی کشورهای منطقه ای به طور چشمگیری افزایش یافت تا در طی چند ماه به یکی از مهمترین و قدرتمندترین گروههای مسلح در سوریه تبدیل شود.

این سازمان بعد از تثبیت موقعیت در سوریه عراق شمال عرا ق مورد تها جم قرار داده وبا ایجاد صفوف منظم ، در عراق به پیروز ی های چشمگیر ی دست یافت، واین دست یابی به پیروزی ها آنقدر سریع ،برق آسا و فیصله کن بود که جدی ترین تهدید علیه قطر ،تهران ،ریاض و حتاغرب شمرده شد. وزمینه را برای نشست واتحاد عرب وغرب مساعد کرد.

نشست دیروز سی کشور غربی  ودر تبانی و تفاهم با کشور های عربی جهت مبارزه باداعش به این معنا ست که ستاره بخت این سازمان در خاورمیا نه در حال افولست ، به استثنای ایران و ترکیه اکثر کشورهای خاورمیانه در تبانی با غرب اراده مبارزه رو در رو با این سازمان را دارند . به تأسی از تازه ترین گزارش ها تهاجم هوای نیروهای امر یکائی در شمال عراق آغاز شده قرار است ،در آینده نزدیک حملات استرا لیا و فرانسه هم آعاز گردد.

 نماینده ایران با وجود آنکه در نشست دیروز کشور های غربی شامل نبود اما از مدت یکماه به این سو نیرو های ویژه ایران درتبانی با پیشمرگهای کرد مصروف مبارزه با این سازمان اند.

اکنون که این ما موریت را داوطلبانه غرب بدوش گرفته با وجود نا رضایتی های ظاهری در باطن ایران از تضعیف و متلاشی شدن این سازمان خشنود خواهد شد.

هر چند تا متلاشی شدن این سازمان غرب راه دراز ی را پیشرو دارد ، زیرا اکثر سلاح ،وسایط و نفرات بازمانده از رژیم صدام در ترکیب این سازمان تعبیه بوده ، و در نبردهای پارتیزانی ابتکار عمل را در اراضی عراق همیشه بدست خواهد داشت.

 افزون برآن از نحوه موضعگیر غر ب چنین استنباط میگردد که ،این جنگ برای دراز مدت اوپراسیون شده وممکنست سالها ی متمادی خاورمیانه شاهد نا امنی باشد. و در فرآیند این کشمکش سودی فروانی نصیب اسرائیل شده وتبعات منفی این نبرد فرسایشی بالای  اکثر جنبشهای  اسلامی رادیکال تاثیر گزار خواهد بود.

 تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 | 12:12 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.